Menu
Subscribe

Privacy Policy

Privacy Policy Connecting2life

ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN

1.1

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent en EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679

1.2. Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over de volgende gegevens: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

1.3. Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

1.4. Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.5. Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.6. Gebruiker van persoonsgegevens

Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.

1.7. Betrokkene

Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft.

1.8. Opdrachtgever

Een natuurlijke of rechtspersoon die aan connecting2life een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.9. Derden

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

1.10. Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

ARTIKEL 2 REIKWIJDTE

2.1.

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen connecting2life.

ARTIKEL 3 DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. Verantwoordelijke verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen

– Communicatie met de Betrokkene in het kader van de overeengekomen cursus
– Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving).

3.2.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Betrokkene ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer hij zich hier expliciet voor hebt ingeschreven. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Voor de nieuwsbrief maakt Verantwoordelijke gebruik van Mailchimp, waardoor daar ook naam en e-mailadres van Betrokkene bekend zullen zijn. Persoonsgegevens zullen enkel aan een andere organisaties worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is vanwege een reorganisatie, van welke soort dan ook, van connecting2life.

3.3

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

ARTIKEL 4 VERWERKTE GEGEVENS

4.1 Ten hoogste worden de volgende gegevens verwerkt:

– 
Persoonsgegevens

ARTIKEL 5 VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1

De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.

5.2

De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

5.3

Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

ARTIKEL 6 TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

6.1.

Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is 
voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.

6.2.

Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van 
de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

6.3.

Derden die door connecting2life zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang 
tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

ARTIKEL 7 BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

7.1.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd.

ARTIKEL 8 VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1.

Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

ARTIKEL 9 INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS

9.1.

De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking 
hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.

9.2.

Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek 
voldaan.

9.3.

Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of 
diens gemachtigde
dienen zich te kunnen legitimeren.

9.4.

De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit 
noodzakelijk is in het belang van de bescherming de rechten en vrijheden van anderen, de 
voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

9.5.

Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden 
gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP.

ARTIKEL 10 AANVULING CORERCTIE OF EVRWIDEREN VAN OPGENOMEN GEGEVENS

10.1.

Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven 
verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

10.2.

Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter 
zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.

10.3.

Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

10.4.

Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10.5.

De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

10.6.

In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd.

ARTIKEL 11 AFMELDEN VAN NIEUWSBRIEF

11.1

Als Betrokkene connecting2life nieuwsbrief niet meer willen ontvangen , kan Betrokkene op elk moment afmelden door onderaan de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken . Zodra Betrokkene dit doet, worden de gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief verwijderd.